ODKAMIENIACZ W PROSZKU (6X17G), 17 G

///ODKAMIENIACZ W PROSZKU (6X17G), 17 G

ODKAMIENIACZ W PROSZKU (6X17G), 17 G

Skutecznie usuwa kamień z bojlerów parownic i innych urządzeń z gorącą wodą, takich jak czajniki i ekspresy do kawy – w celu zapewnienia długiej żywotności i niskiego zużycia energii.

Opis

Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania

  • Ostrzeżenie
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • Odkamienianie urządeń
  • Odkamienianie ekspresów do kawy i czajników