Środek do usuwania śladów opon (RM 776), 10 l

///Środek do usuwania śladów opon (RM 776), 10 l

Środek do usuwania śladów opon (RM 776), 10 l

Silnie kwaśny (pH: 1 w koncentracie) preparat do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego pomieszczeń sanitarnych. Usuwa osady i złogi z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlekowego oraz tłuszcz i białko. Doskonale sprawdza się w przemyśle spożywczym. RM 25 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Przygotowanie: 1+3, Dozowanie: 0.5-10%

Opis

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
 • Mocny specjalistyczny środk do usuwania śladów po oponach i wózkach widłowych
 • Rozpuszcza gumę i
 • Skutecznie usuwa olej, tłuszcz, smołę, żywicę
 • Usuwa powłoki polimerowe, woski i wybielacze
 • Skutecznie usuwa ślady opon i taśm
 • Może być także stosowany do sprzątania końcowgo na budowlach
 • Wolny od NTA

Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania

 • Niebezpieczny
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
 • Czyszczenie podłóg